Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Raamcentrum. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raamcentrum. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan of aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel we bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, niet correct of verouderd is. De gegevens op de site worden regelmatig ge-update en kunnen zonder (voorafgaande) waarschuwing worden gewijzigd. Hoewel er alles aan wordt gedaan de informatie foutloos weer te geven sluit Raamcentrum alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Raamcentrum op internet of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen. Wij kunnen geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site en kan Raamcentrum niet instaan of de geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie wilt gebruiken.

Raamcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Raamcentrum. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Ramcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Raamcentrum. Raamcentrum behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de integriteit en doel van Raamcentrum.

805 klanten van Raamcentrum gaven gemiddeld een 8.5 / 10 en 824 reacties.