verkoop en levering voorwaarden van Raamcentrum te Naarden

Artikel 1 : LEVERINGS VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen zulks met uitsluiting van algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden aangeduid met ons of wij. Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden met koper, en de af te sluiten overeenkomst met (koop)overeenkomst aangeduid. Onder levering wordt mede verstaan uitvoering van werkzaamheden, bewerkingen en verwerkingen van gevelelementen, en/of bouwmaterialen, alsmede het verrichten van diensten.

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper onze algemene voorwaarden.

Artikel 2 ; OFFERTES EN ORDERS

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Opdrachten worden door ons schriftelijk bevestigd, alleen door deze schriftelijke bevestiging worden wij gebonden.

Indien koper niet binnen vijf werkdagen na verzending van onze orderbevestiging schriftelijk reageert, wordt deze geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Aanbiedingen en toezeggingen van een door ons ingeschakelde tussenpersoon, onze vertegenwoordigers of ons overig personeel verbinden ons slechts indien voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ten aan zien van de door ons opgegeven technische gegevens, maten, gewichten, kleur(echtheid) e.d. behouden wij ons de gebruikelijke spelingen voor.

Artikel 3 : PRIJZEN

Onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief verpakking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Bij levering en montage geldt de prijs franco levering, en geschiedt het vervoer voor rekening en risico van ons, tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien alleen levering en geen montage is overeengekomen, geschiedt het lossen en opslaan van de zaken voor rekening van de koper.

3. In het geval een prijs af- fabriek is overeengekomen, geldt dat het vervoer, inclusief laden, lossen en opslaan, voor rekening en risico van de koper plaatsvindt.

4. Indien wij in de overeenkomst de montage van de zaken hebben aangenomen, is de prijs berekend inclusief montage van deze zaken op de plaats in de aanbieding genoemd, en inclusief alle kosten behoudens de in artikel 5 vermelde kosten.

5. Al onze prijzen zijn gebaseerd op de in de aanbieding (respectievelijk orderbevestiging) geldende kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. Wijzigingen daarvan voordat levering heeft plaatsgevonden of is voltooid, geven ons het recht onze aanbieding en/of geheel of gedeeltelijk dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 : LEVER(MONTAGE)TIJD

1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen;

a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst.

b. De dag van de door ons ontvangen noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens e.d. ter uitvoering van de opdracht. Hieronder begrepen de door de koper goedgekeurde eerst benodigde werktekeningen.

c. De dag van de door ons ontvangen vooruitbetalingen hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden dient te worden voldaan.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen en diensten. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden, of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde

materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

3. De zaken gelden ten aanzien van de lever- en/of montagetijd als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan ter verzending gereed zijn, of op de bouwplaats aangebracht.

4. Overschrijding van de lever(montage)tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op niet-nakoming van enige jegens ons aangegane verplichtingen, en betalingen. Levering vindt plaats in of bij onze opslagplaats. Indien de voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens in ons bezit zijn gekomen, wordt de levertijd en/of montagetijd door ons in overleg met koper, na ontvangst van de gegevens, opnieuw vastgesteld en schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 : MONTAGE

1. Indien wij de overeenkomst hebben aangenomen inclusief montage, blijven alle breek-, hak-, metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, timmer-, schilder-, centrale verwarming-, en dergelijke werkzaamheden, alsmede geschikt steigerwerk voor rekening en risico van koper, tenzij uitdrukkelijk anderszins bepaald.

2. Het aanbrengen van bevestigingsmiddelen, stelregels en overige voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor de montage van de zaken en welke niet uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven, zijn voor rekening en risico van de koper.

3. Indien niet anders overeengekomen, zorgt de koper voor eigen rekening en risico, dat:

a. Ons personeel en alle overige door ons voor de montage tewerkgestelde personen, ter plaatse op de bouwplaats, hun werkzaamheden onder normale omstandigheden onbelemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken voortzetten.

b. Alle noodzakelijke algemene veiligheidsvoorzieningen en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.

c. De nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend.

Artikel 6 ; RECLAMES

Voor de beoordeling van soort, kwaliteit, afmeting, wijze uitvoering e.d. is alleen het gestelde in onze orderbevestiging beslissend.

Klachten over hoeveelheden over gebreken die bij levering en/of montage door een normaal zorgvuldige controle worden vastgesteld, dienen binnen acht dagen na levering en/of montage schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt. Klachten over gebreken die bij levering en/of montage niet door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden kenbaar gemaakt. Wij behouden ons het recht voor ieder recht omtrent reclame af te wijzen;

* Indien de genoemde termijnen niet in acht worden genomen;

* Indien klachten niet schriftelijk worden kenbaar gemaakt;

* Indien ons niet de gelegenheid wordt gegeven klachten ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken;

* Indien toepassing en gebruik van goederen over welke kwaliteit of uitvoering wordt geklaagd, worden voortgezeten indien levering meer dan een jaar tevoren heeft plaatsgevonden.

Retourzendingen worden door ons uitsluitend geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Reclames geven koper nimmer het recht om betaling van niet betwistte gedeelten van onze vordering op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor gebreken tengevolge van fabricagefouten van de door ons geleverde producten. Voor toegeleverde producten van

derden hanteren wij de door onze leveranciers verstrekte garantie en zullen ons naar vermogen inspannen dat genoemde leveranciers zijn verplichtingen zal nakomen.

2. Indien klachten over zodanige gebreken door ons gegrond worden bevonden zullen wij naar keuze;

a. Hetzij de gebreken op onze kosten ter plaatse of elders herstellen;

b. Hetzij na ontvangst der gebrekkige zaken zonder prijsverhoging vervangede zaken leveren;

c. Hetzij onder teruggave van de koopsom. Indien de zaken zijn ingeleverd, na retour ontvangst der gebrekkige zaken.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesse, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van;

a. Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de koper verstrekte gegevens;

b. Daden of nalatigheid door ons, onze ondergeschikten danwel andere personen, die door of vanwege ons te te werk zijn gesteld;

c. Overschrijding van levertijd.

4. Indien wij zonder de montage een opdracht hebben, zijn wij niet verantwoordelijk voor mogelijke kosten, schaden, en interesse die mochten ontstaan op de bouwplaats, draagt de koper het risico voor alle schade.

5. Voor alle aansprakelijkheid van kosten, schaden en interesses, waaronder begrepen winstderving en z.g.n. gevolgschade, welke als direct of indirect gevolg van door ons gegeven adviezen, van verrichte werkzaamheden, van zaken, van gebreken aan, of het enkel toepassen of gebruiken van onze zaken voor koper en/of derde ontstaan, zijn wij niet verplicht.

6. De koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse, die ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons worden ingesteld, de koper is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door ons.

Artikel 8 : EIGENDOMSBEHOUD

1. Wij behouden ons het eigendom van de door ons geleverde zaken voor, tot dat het door koper terzake verschuldigde is voldaan.

2. Zodra de zaken zich feitelijk in het transportmiddel op de bouwplaats bevinden, draagt koper het risico voor alle directe schade, die aan of door deze zaken mochten ontstaan, ook indien wij de montage in opdrachten hebben.

Artikel 9 : EIGENDOM TEKENINGEN MATRIJZEN e.d.

Door ons al dan niet in samenwerking met koper vervaardigde tekeningen, clichés, werktekeningen en met behulp daarvan gefabriceerde producten mogen behoudens onze schriftelijke toestemming niet worden nagemaakt. Koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden op grond van industriële eigendommen ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op zijn aanwijzingen door ons werd geleverd, dan wel door onze leverancier(s) werd(en) gefabriceerd. Matrijzen, werktuigen e.d. blijven uitsluitend in ons eigendom, danwel in eigendom van onze leverancier(s), ook indien bij koper de kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 : BETALING

Betaling dient te geschieden netto binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders in onze schriftelijke orderbevestiging is vermeld. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Betaling heeft plaatsgevonden nadat wij bericht van bijschrijving op een van onze rekeningen hebben ontvangen. Indien koper niet binnen de termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij van dat tijdstip 3/4% rente per maand of gedeelte van een

maand verschuldigd. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op 10% van het factuurbedrag worden gefixeerd, vallende op de inning en invordering van niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van koper.

Artikel 11 : GARANTIE

1. De garantie omvat uitsluitend de geldende fabrieksgarantie van onze leverancier(s) voor de vervanging of het herstel ter keuze, van hetgeen door de koper als ondeugelijk in de zin van de geldende kwaliteitseisen worden aangetoond, met dien verstande evenwel dat deze werkzaamheden voor rekening van ons komen tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief B.T.W.) voor het betreffende deel van de levering.

2. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie worden gedaan, dienen overwijld (schriftelijk) aan ons te worden gemeld. Wij verplichten ons deze gebreken, waarvan terecht een beroep op deze garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De koper zal ons hiertoe zonder brekening van enigerlei kosten ruim in de gelegenheid stellen en ons het eventuele gebrek van aanwezige energiebronnen, hijs-, hef-, transportwerktuigen, stijgers glazenwasinstallaties e.d. eveneens zonder kosten berekening toestaan.

3. Indien wij, en/of onze leverancier(s) ter voldoening aan onze garantie verplichtingen onderdelen vervangen, worden de vervangen onderdelen ons eigendom.Garantie op de kozijnen 10 jaar en hang en sluitwerk 2 jaar exclusief arbeidskosten en voorrijkosten.

4. Door vervanging of herstel wordt de garantie termijn niet verlengd of vernieuwd.

5. De garantie vervalt, indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van ons reparaties aan het geleverde verricht dan wel, doet of laat verrichten.

6. Buiten de garantie vallen;

a. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.

b. Beschadigingen die het gevolg zijn van vormverandering in bouwkundige constructies, van niet de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke materialen en/of handelingen.

Artikel 12 : OPSCHORTING LEVERING

1. Indien koper met enige betaling in verzuim is, behouden wij ons het recht voor niet (verder) te leveren en de (koop)overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd de verplichting van koper om ons schadeloos te stellen.

2. Indien daartoe naar ons oordeel gronden aanwezig zijn, kunnen wij ook na het totstandkoming van de overeenkomst van de koper zekerheid verlangen voor de betaling van de koopsom, vracht kosten e.d. die koper aan ons verschuldigd zal worden.

Zolang deze zekerheid niet te onzen genoegen is gesteld, behouden wij ons het recht voor de levering op te schorten en/of lopende overeenkomsten voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht om nakoming en/of schadevergoeding van koper te vorderen.

Artikel 13 : ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

1. In geval van oorlog, onlusten, brand en andere rampen, ingeval van gebrek aan grond- hulp-, en brandstoffen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, ook tengevolge weersomstandigheden en in dergelijke gevallen, onverschillig of een ander plaatsvindt in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven of transportondernemingen, alsmede ingeval van zodanige wijzigingen der omstandigheden dat (verdere) nakoming van onze verplichtingen voor ons zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijs van ons niet kan worden gevergd, hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de aanbieding te annuleren, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige vergoeding van schaden door koper of derden gelegen gehouden zullen zijn.

2. Het vorengestelde is eveneens van toepassing, indien ons na een aanbieding of na het tot standkomen van een overeenkomst blijkt dat er naar ons oordeel bezwaren zijn/of zullen ontstaan tengevolge van wetten, regelingen of besluiten van nationale, internationale of

regionale (overheid) instanties, lichamen of organisaties, welke betrekkingen hebben op leveranties aan koper of aan diegenen voor wie onze zaken bestemd zijn.

Artikel 14 : AFWIJKINGEN

Bedingen, welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als zij schriftelijk door ons zijn vastgelegd.

Zulke bedingen, die afwijken van/of in strijd zijn met enige bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleren, de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven dan van kracht.

Artikel 15 ; TOEPASSING RECHT

Op alle door ons te sluiten overeenkomsten en op onze leveringen is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. De Nederlandse tekst van onze algemene voorwaarden, van schriftelijke overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, facturen e.d. is de originele en enige geldende.

Artikel 16 : GESCHILLEN

Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit door ons gesloten overeenkomsten en door ons verrichte leveringen en werkzaamheden zullen worden berecht door de bevoegde rechter ter plaatse van de deponering.

Artikel 17 : PRECARIO EN VERGUNNINGEN

Precariorechten en de kosten van vergunningen, indien deze aan de orde zijn, zijn voor rekening van koper.

Artikel 18 : DEPONERING

Deze algemene voorwaarden zoals zij hierbij nader zijn vastgesteld op 1 november, 1994 en gedeponeerd ter inzage bij de Kamer van Koophandel, en worden op uw verzoek gratis toegezonden.

805 klanten van Raamcentrum gaven gemiddeld een 8.5 / 10 en 824 reacties.